กิจกรรม : วนอุทยานเขาตาม่องล่าย


รายละเอียด :
    

 

 

วนอุทยานเขาตาม่องล่าย พื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตาม่องล่าย ซึ่งป่าสงวนฯ กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 670 (พ.ศ.2517) เนื้อที่ประมาณ 862 ไร่ หรือ 1.38 ตารางกิโลเมตร อยู่ในท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับอ่าวประจวบฯ ทอดตัวเป็นแนวยาว มีโขดหินกระจัดกระจายสลับซับซ้อน บริเวณชายฝั่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีพื้นที่ราบเชิงเขา สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลนตามแนวคลองตาม่องล่าย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี กรมป่าไม้ ในขณะนั้น ได้จัดตั้งวนอุทยานเขาตาม่องล่าย โดยเสนอต่อกรมป่าไม้ ตามนัยหนังสือสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ที่ กษ 0729.5/2912 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0712.3/24106 ลงวันที่ 11 กันยายน 2540 พร้อมส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1533/2540 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2540 อนุมัติให้จัดตั้งพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตาม่องล่าย ท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 862 ไร่ ให้เป็น วนอุทยานเขาตาม่องล่าย โดยที่พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพธรรมชาติสวยงาม มีจุดเด่นทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เมือง สามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติ ของป่าบก ป่าชายหาด ป่าชายเลน และระบบนิเวศของสัตว์น้ำชายฝั่งได้อย่างดี ประกอบกับตำนานแห่งท้องทะเล ที่เล่าขานกันมายาวนาน ระหว่างตาม่องล่ายกับยายรำพึง มีลูกสาวที่แสนสวยเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไป จนเกิดเป็นตำนานเล่าขานกันในหมู่ชาวบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใกล้เคียง เกิดเป็นภูเขาชื่อต่าง ๆ และเกาะอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก

วนอุทยานเขาตาม่องล่าย ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 11° 50’0” N 99° 50’ 0” E อยู่ในระวางแผนที่ มาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวางแผ่นที่ 4932 I ท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จดที่ดินทำกินของราษฎร
ทิศใต้ จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทะเลอ่าวไทย

 

ลักษณภูมิประเทศ 

วนอุทยานเขาตาม่องล่าย เป็นเทือกเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 290 - 320 เมตร เป็นเขาติดต่อกัน 2 เทือก ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ยื่นเข้าไปในทะเล เป็นหน้าผาสูงชัน มีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาหินปูน (Linestone Mountain Range) พื้นที่เป็นภูเขาที่ถูกกัดเซาะผุพัง ลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบถึงพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ (Nearly level to Slightly undulating) พื้นที่นี้ประกอบด้วยที่ราบตะกอนลำน้ำ (Alluvial Plain) ที่ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบของตะกอนทะเลเก่า (Flat to nearly flat terrain of old marine sediment) ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงทั้งในปัจจุบันและในอดีต (Former and recent tidal flat) สันทรายทั้งเก่าและใหม่ และที่ลุ่มระหวางสันทราย (Old and recent barier beach, sand dune and lagoon) หินที่พบในบริเวณพื้นที่วนอุทยานเขาตาม่องล่าย หน่วยหินชุดราชบุรี เป็นหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ยุคดิโวเนียน และยุคไซลูเรียน มีอายุประมาณ 425 ล้านปี ประกอบด้วยหินสีเทาปูน สีเทา ซึ่งถูกแทรกซ้อนด้วยพวกหินดินดาน หินทราย หินมัดสโตน หินกรวดมนและพวกโวลดานิดทัฟ พบหินชนิดนี้เกิดเป็นหย่อม ๆ

วนอุทยานเขาตาม่องล่าย มีความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ต่างๆ แบ่งตามชนิดป่า ดังนี้

1. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) มีความลาดชัน ตั้งแต่ 35 % ขึ้นไป ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ซึ่งพื้นดินได้รับแสงแดดมากกว่า พันธุ์พืชที่พบในป่าประเภทนี้ได้แก่ สะแก (Combertum guadranglaer Kurz) เสลา (Lagerstroemia loudomi Teijsm & Binn) เกด (Manikara hexandra (Roxb) Dubard) ไทร (Ficus annlata) กระชิด (Blachia siamensis Gagnep) สลัดได (Euphorbia origona Haw) ปรง (Cycas revoluta) จันทร์ผา (Dracaena lourieri)
2. ป่าชายหาด พรรณไม้ที่พบบริเวณชายหาด มะนาวผี (Atalantia monopylla DC.) สะแก (Combertum guadranglaer Kurz) มะกา (Bridelia ovata Decne) คาง (Albizzia lebbeckoides (DC.) Benth.) ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pescaprae)
3. ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง (Mangrove forest หรือ intertidal forest) หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี มีลักษณะทางสรีระวิทยา และความต้องการสิ่งแวดล้อมทางคล้ายกัน และยังหมายถึง กลุ่มของสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล หรืออ่าว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระดับน้ำทะเลท่วมถึง ในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกางเป็นไม้สำคัญ และมีไม้ตระกูลอื่นปะปนอยู่ด้วย พรรณไม้ในป่าชายเลนที่พบ ได้แก โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) แสมทะเล (Avicennia marina) ปอทะเล (Hibicus tiliaceus) โพธิ์ทะเล (Thespesia populnea)

สัตว์ป่า เนื่องจากสภาพป่าที่ถูกจำกัด จึงทำให้มีขีดจำกัดด้านแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย และการอพยพถิ่นฐานตามฤดูกาลของสัตว์ป่า เป็นเหตุผลให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่มีจำนวนไม่มากนัก โดยทั่วไปเป็นสัตว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) ประกอบด้วย อีเห็น (Paradoxu hermaphroditus) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Semnopithecus phayrei) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) หมูป่า (Sus scrofa) กระจง (Tragulus javanicus) เสือปลา (Prionailurus viverrinus)
2. สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ประกอบด้วย กิ้งก่า และตุ๊กแก (Lizards & Geckos) ส่วนงูที่พบ ได้แก่ งูกะปะ (Callocelarma rhodostoma) งูเขียว (Alaetulla rp) งูแมวเซา (Daboia russellii) โดยอาศัยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และแมลงเป็นอาหาร
3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibians) ส่วนมากป็นสัตว์จำพวกกบ (Frogs) และคางคกบ้าน (B. melanostictus)
4. สัตว์ปีก นก (Avian Fauna) เท่าที่พบ ได้แก่ นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) ไก่ป่า (Gallus gallus) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกยางทะเล (Egretta sacra)

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2556    อ่าน 3110 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**