ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (โบนัส) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
07 เม.ย. 2558
2 การคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกาาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการ (อบต.) ปี2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
27 เม.ย. 2558
3 การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิสวัสดิการ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
29 เม.ย. 2558
4 พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
01 พ.ค. 2558
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
4772
03 พ.ค. 2558
6 พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
04 พ.ค. 2558
7 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
05 พ.ค. 2558
8 ภาคผนวกจัดทำทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
06 พ.ค. 2558
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
435
07 พ.ค. 2558
10 ผลการหารือการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
07 พ.ค. 2558
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
08 พ.ค. 2558
12 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
433
09 พ.ค. 2558
13 ประกาศกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (โบนัส) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
10 พ.ค. 2558
14 หลักเกณฑ์เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
11 พ.ค. 2558
15 ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
12 พ.ค. 2558
16 ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
13 พ.ค. 2558
17 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง (เลขที่ตำแหน่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
425
14 พ.ค. 2558
18 มาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งที่เกื้อกูลกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
448
15 พ.ค. 2558
19 ขอแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารรองปลัดฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
19 พ.ค. 2558
20 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่องประเทศของ อปท. ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
20 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2