ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
04 พ.ค. 2558
2 ร่างคู่มือการเลื่อนระดับควบและนอกระดับควบของกรมส่งเสริมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 พ.ค. 2558
3 ขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับฯ ผู้มีประสบการณ์พร้อมแบบประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 พ.ค. 2558
4 แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับที่สูงขั้น (นอกระดับควบ) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 พ.ค. 2558
5 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับที่สูงขั้น(นอกระดับควบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
08 พ.ค. 2558
6 แนวทางการนับระยะเวลาเพื่อประเมินคุณสมบัติ(ตำแหน่งทั่วไปและวิชาชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 พ.ค. 2558
7 แนวทางการเลื่อนระดับ กรณีโอนย้าย ก่อนก.อบต.ให้ความเห็นชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
12 พ.ค. 2558
8 แนวทางปฏิบัติการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นพร้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 พ.ค. 2558
9 หลักเกณฑ์การนำคุณวุฒิ ป.โทมาเทียบสายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 พ.ค. 2558
10 หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันเพื่อเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 พ.ค. 2558
11 หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับ (นำสาย 1 และ 2 มานับรวมสาย 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 พ.ค. 2558
12 หารือการเลื่อนระดับพร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 พ.ค. 2558
13 หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1