กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
     
   
 
   

 กองช่าง ฝ่่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

1.คู่มือ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 32

2.คู่มื การขอใบรับรองการก่อสร้ารง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตร 

32

3. คู่มือ การแจ้งขุดดิน/ถมดิน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562