ที่มาขององค์ความรู้


สำนักงานปลัด

 
1. ความรู้ทั่วไป
 
4. คู่มือการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
6. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับอบรม